Milk Shake

Milk Shake

No. 1287Nov 13, 2010

http://www.brainlesstales.com/2010-11-13/milk-shake

Turkey Baster

Turkey Baster

No. 1286Nov 12, 2010

http://www.brainlesstales.com/2010-11-12/turkey-baster

FPO

FPO

No. 1285Nov 11, 2010

http://www.brainlesstales.com/2010-11-11/fpo